คำอธิบายรหัสหลักสูตร

AIAT Academy มีการจัดหลากหลายหลักสูตร จึงจำเป็นต้องตั้งรหัสหลักสูตรเพื่อการง่ายในการจำแนกความยากง่ายและภาษาที่ใช้สอน การอธิบายรหัสมีดังนี้

 • อักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว อธิบายถึงชื่อของวิชานั้นๆ เช่น ML คือวิชา Machine Learning
 • ตัวเลขจะมี 3 ตัว โดยแบ่งออกดังนี้
  • ตัวแรก ระบุถึงระดับความยากง่าย เริ่มจาก
   • 1 คือพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน)
   • 2 คือผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น (เขียนโปรแกรมเองได้บ้าง)
   • 3 คือผู้ที่เข้าใจการทำงาน (สามารถแก้ไขโจทย์ได้ด้วยตัวเอง)
   • 4 คือผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูง (ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง)
  • ตัวสอง ระบุถึงภาษาที่ใช้ เริ่มจาก
   • 1 สำหรับเนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย
   • 2 สำหรับเนื้อหาและการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
   • 3 สำหรับเนื้อหาและการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
   • 4 สำหรับเนื้อหาภาษาอังกฤษและการสอนเป็นภาษาไทย
  • ตัวสาม ระบุถึงลำดับวิชานั้นๆ

ตัวอย่าง ML441 หมายถึง วิชา Machine Learning, 4 ตัวแรกคือ ระดับความยากสำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูง (ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง), 4 ตัวที่สองคือ เนื้อหาภาษาอังกฤษและการสอนเป็นภาษาไทย และตัวที่สามคือลำดับของวิชา ทั้งหมดสามารถติดความได้ว่า ผู้ที่อบรมหลักสูตรวิชานี้จะเป็นคนที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี พร้อมนำไปต่อยอดได้กับงานใช้จริงๆได้