นิยาม / คำอธิบาย

มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

หมายถึง ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างคล่องแคล่ว อาทิเช่น สามารถพิมพ์งานโปรแกรม Word ได้เป็นต้น


มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หมายถึง ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโค้ดในภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ภาษาใดภาษาหนึ่ง (ไม่นับภาษา HTML) และมีความเข้าดีในเรื่อง Algorithms และ Data Structures


มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์

หมายถึง ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจดีเรื่องกลุ่มวิชา Calculus (Calculus 1 – 3), Statistics และ Linear Algebra


มีพื้นฐานความรู้หลักสูตรก่อนหน้า

หมายถึง หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งต้องมีการอบรมจากหลักสูตรก่อนหน้า หรือผ่านการทดสอบ (8 คะแนนจาก 10 คะแนน) แบบทดสอบจะเป็นการทดสอบด้วยตัวเอง