โครงการเรียนฟรี AIAT Academy สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท

ด้วยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สมาคมฯเห็นว่า นิสิต นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน AI ในอนาคต ประกอบกับสมาคมฯ จัดตั้ง AIAT Academy เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน AI ให้กับสังคมไทย

สมาคมฯ จึงเปิดโครงการเรียนฟรี AIAT Academy สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการสนับสนุนนิสิต นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในอนาคตอันใกล้

หลักการพิจารณา

  • ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท
  • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • เข้าอบรมได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร

  • ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครออนไลน์ เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม พร้อมกับอัพโหลด ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และภาพถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  2. รอหลักสูตรที่ต้องการเปิดอบรม โดยสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบ
  3. สมาคมฯ จะโทรไปสัมภาษณ์ทัศนคติ
  4. สมาคมฯ พิจารณาและแจ้งการอบรมฟรีไปยังรายบุคคล

การสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อทำการสมัคร (ปิดรับสมัครชั่วคราว)