IOT110: IoT for Smart Home

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย)

โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy

คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท (การสั่งงานควบคุม) แบบต่างๆ การใช้งานความสามารถภายใน NodeMCU การเพิ่มไลบรารี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ NodeMCU พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการรับส่งข้อมูลกับ Server ที่มีให้ใช้งานฟรีเช่น Firebase, Blynk, NETPIE โดยจะเน้นที่ firebase เป็นหลัก ผ่าน Web app บน Smart phone และเทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล , วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้จากการอบรม
-เรียนรู้สถาปัตยกรรม IoT พื้นฐาน
-เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino IDE สำหรับบอร์ด NodeMCU
-เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++
-เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Firebase
-เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home โดยใช้ IoT พื้นฐาน
-ได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฟรี กว่า 10 รายการ เช่น บอร์ด NodeMCU, เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, วงจรตัดไฟ รีเลย์ ฯลฯ
– ประกาศนียบัตร หลังจบการอบรม ออกให้โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart home และงานทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะมีการให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการอบรม

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 • บอร์ดทดลอง Breadboard จำนวน 1 ตัว
 • NodeMCU V3 Development Kit จำนวน 1 ตัว
 • 
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว HC SR501 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 จำนวน 1 ตัว
 • รีเลย์สำหรับตัดวงจรแบบ 2 ช่อง จำนวน 1 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น
 • อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการทดลอง 1 ชุด

มูลค่ารวม 1,000 บาท

เนื้อหาการอบรมในคอร์สนี้

วันที่ 1

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
8.30-9.00ลงทะเบียน
9.00-10.00เรียนรู้ระบบ Internet of Things (IoT) และตัวอย่างการใช้งานแบบต่าง ๆ
10.00-10.30– เรียนรู้โปรแกรม (Software Tools) ต่าง ๆ เช่น Arduino IDE ที่ใช้ในการเขียนบน NodeMCU เพื่อพัฒนาระบบ IoT และการลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งบน Windows และ OSX – เรียนรู้ระบบที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และ ควบคุม ผ่านระบบ IoT เช่น Firebase, Blynk, NETPIE
10.30-10.45Break และถามตอบข้อสงสัย
10.45-12.00– เรียนรู้ Hardware ของ NodeMCU – เรียนรู้ Library ต่าง ๆ ที่มักใช้ในระบบ Smart Home – เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา C/C++ – เรียนรู้การเขียนภาษา C/C++ บน NodeMCU – เรียนรู้การ Debugging NodeMCU ผ่าน Terminal
12.00-13.00พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
13.00-14.30– เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนภาษา C บน NodeMCU – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสื่อสารระหว่างNodeMCU กับ Terminal
14.30-14.45Break และถามตอบข้อสงสัย
14.45-16.00– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก Input ของ NodeMCU – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งค่าออก Output ของ NodeMCU – เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณDigital พื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่านSwitch, Limit Switch, Motion Sensor (Pulse)

วันที่ 2

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
9.00-10.30– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณ Analog พื้นฐานแบบ Single และ Multi-Channel ที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่าน ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer) – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดที่ใช้การสื่อสารแบบพื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่าน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น(DHT11)
10.30-10.45Break และถามตอบข้อสงสัย
10.45-12.00– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเวลาที่กำหนด (Timer) – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณ PWM และสัญญาณแบบต่าง ๆ
12.00-13.00พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
13.00-14.30เรียนรู้การเขียน NodeMCU เพื่อส่งข้อมูลไปยัง LINE ตัวอย่างการใช้งาน Firebase ในระบบ IoT เรียนรู้การเขียน NodeMCU เพื่อรับและส่งข้อมูลไปยัง Firebase
14.30-14.45Break และถามตอบข้อสงสัย
14.45-16.00– เรียนรู้การออกแบบและเขียน Web Application สำหรับระบบ IoT

วันที่ 3

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
9.00-10.30– ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ Firebase พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานเบื่องต้นของระบบ
10.30-10.45Break และถามตอบข้อสงสัย
10.45-12.00– ทดสอบการใช้งานของระบบทั้งหมด และลองใช้งานจริงผ่าน Web Application ช่วงที่ 1
12.00-13.00พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
13.00-14.30– ทดสอบการใช้งานของระบบทั้งหมด และลองใช้งานจริงผ่าน Web Application ช่วงที่ 2 – ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อเพื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Smart Phone Android และ IPhone
14.30-14.45Break และถามตอบข้อสงสัย
14.45-16.00– เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล และ วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆเป็นต้น -ตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาระบบ IoT เพื่อเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

อบรมวันที่: 20,21,23 ตุลาคม 2561 (9:00 – 16:00) ลงทะเบียน 8:30 น.
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 18 ตุลาคม 2561 รับจำนวน 40 คน
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 3 มื้อ, ขนมเบรค 6 ครั้ง และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

 • สมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดในหลักสูตรนี้ได้

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978 อีเมล academy@aiat.or.th