NU110 – Intro to Chatbot (Business editions)

เหมาะสมกับ: ภาคธรุกิจ หรือท่านที่สนใจ เพื่อการออกแบบและพัฒนา Chatbot ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Chatbot ไทยและเทศ แนวโน้มในอนาคต ทั้งยังเริ่มกำหนดบริยททางธุรกิจให้กับตัว Chatbot เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า เริ่มออกแบบประสบการณ์ของผู้ให้ให้ตรงกับการทำงานของ Chatbot รู้จักใช้เครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแซตบอตภาษาไทยให้เข้าใจคนไทย หลักนี้สูตรจึงเป็นการเรียนรู้ทั้งบู้และบุ๋นในหลักสูตรเดี่ยวกัน

โดย: อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อบรมวันที่: 25 – 26 พฤษภาคม 2562 (8:30 – 16:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2562
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 5,000 บาท, สมาชิก AIAT รับส่วนลด 10% เหลือ 4,500 บาท รวม VAT แล้ว
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 กล่อง และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

วันที่ 1

09:00 – 10:30 Chatbot Trend, Use cases and Executive Overview
สถานการณ์ แนวโน้มและการใช้งานแชตบอตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
10:30 – 10.45 พักรับประทานชากาแฟ
10:45 – 12:00 Business Objective and Chatbot Model Canvas
วิเคราะห์บริบททางธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างแชตบอตให้มีความเหมาะสม ตรงความต้องการของของผู้ใช้และธุรกิจ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 Customer Experience Design for Chatbot Development
ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานของแชตบอต
14:30 – 14:45 พักรับประทานชากาแฟ
14:45 – 16:00 ABDUL : Thai Chatbot Platform
ทำความรู้จักเครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแชตบอตให้เข้าใจภาษาไทยและเข้าใจคนไทย

วันที่ 2

09:00 – 10:30 Key Resources for Benefit Based Chatbot
ทำความเข้าใจปัจจัยสำคัญต่อการสร้างแชตบอตที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้คาดหวัง
10:30 – 10.45 พักรับประทานชากาแฟ
10:45 – 12:00 Conversation Design and Chatbot Development (1)
การออกแบบบทสนทนาเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ช่วงที่ 1
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 Conversation Design and Chatbot Development (2)
การออกแบบบทสนทนาเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ช่วงที่ 2
14:30 – 14:45 พักรับประทานชากาแฟ
14:45 – 16:00 Presentation and Discussion
นำเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สนใจอบรม Intro to Chatbot (เหมาะกับผู้ที่ขอตั้งเบิกงบกับต้นสังกัด)

สมัครอบรม Intro to Chatbot

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978, 097-186-1734 อีเมล academy@aiat.or.th