แจ้งการโอนเงิน

กรณีท่านที่สำรองที่นั่ง

หลังจากท่านได้สำรองที่นั่งในน้าหลักสูตรไป ท่านสามารถชำระค่าอบรมก่อนวันอบรม 3 วัน และสามารถอัพโหลดหลักฐานมายัง https://forms.gle/pG3CtM8HweYDfsoC9

เมื่อฐานอัพโหลดหลักฐานแล้วนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไป