RM101 Research Methodology รุ่น 2

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำวิจัย การอบรมครั้งนี้จะเน้น การอ่านเปเปอร์วิชาการยังไงให้จับทางผู้เขียน, เขียนเปเปอร์ยังไงให้ที่ปรึษาพึงพอใจ และพรีเซนต์ยังไงให้ได้ “best presentation” How to read academic papers? How to…

Read More

AIAT Academy สัญจร 2018

บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคม AIAT) และทีมที่ปรึกษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม กำหนดการ 09.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมใดบ้างและจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”…

Read More

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย อบรมวันที่: 4 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT…

Read More