Tag: Research Methodology

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Training Couse

Basic ความยากระดับ 1 Introduction to Python แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio IOT110 – IoT for Smart Home Intermediate ความยากระดับ 2 Algorithm Data Structure Research Methodology in AI Advance ความยากระดับ 3 Python for Data Science Specialist ความยากระดับ 4 Introduction to Artificial Intelligence, Data Mining and Machine Learning Machine Learning Introduction to Deep Learning Introduction to…
Read more