ตารางการอบรม

ทางลัด

เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

คำอธิบายหลักสูตร

วันที่อบรม
ธันวาคม 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขต IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
21 – 22 ธันวาคม 2562
IoT110: IoT for beginners อาจารย์ พลากร นิลเขต
IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
IoT110: IoT for beginners อาจารย์ พลากร นิลเขต IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
Py102: Data Science Bootcamp อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
23 – 24 พฤศจิกายน 2562
PY101: Python๑๐๑ อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
16 – 17 พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
PY101: Python๑๐๑ [ยกเลิก]
สนใจอบรม กรอกความประสงค์
โดยคลิกที่ลิงค์นี้

อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
19 – 20 ตุลาคม 2562
IoT110: IoT for beginners อาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
19 – 20 ตุลาคม 2562
Py102: Data Science Bootcamp อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์
อาจารย์เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
10 – 11 ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
ML442: Computer Vision
+ Deep Learning [ยกเลิก]

สนใจอบรม กรอกความประสงค์
โดยคลิกที่ลิงค์นี้
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI
สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ
ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform,
Convolution Neural Network, ฯลฯ
28 – 29 กันยายน 2562
IoT311: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
23 – 24 กันยายน 2562
ML441: Machine Learning
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน AI
เรียนรู้เรื่อง PCA, LDA, Neural Network
Siamese Network, SVM และอื่นๆอีกมากมาย
21 – 22 กันยายน 2562
Py102: Data Science
Bootcamp

ดร. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
21 – 22 กันยายน 2562
IoT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
9 – 10 กันยายน 2562
สิงหาคม 2562

Py102: Data Science
Bootcamp
ดร. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
29 – 30 สิงหาคม 2562
PY101: Python๑๐๑ดร. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
27 – 28 สิงหาคม 2562
IoT311: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
19 – 20 สิงหาคม 2562
IoT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
5 – 6 สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
IoT311: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
24 – 25 กรกฎาคม 2562
PY101: Python๑๐๑ดร. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
11 – 12 กรกฎาคม 2562
IoT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
10 – 11 กรกฎาคม 2562
Py102: Data Science
Bootcamp
อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
4 – 5 กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
RM101: Research Methodology
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงเหมาะกับ นักศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก)
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำวิจัย การอบรมครั้งนี้จะเน้น
การอ่านเปเปอร์วิชาการยังไงให้จับทางผู้เขียน,
เขียนเปเปอร์ยังไงให้ที่ปรึษาพึงพอใจ
และพรีเซนต์ยังไงให้ได้ “best presentation”
23 – 24 มิถุนายน 2562
ML442: Computer Vision
+ Deep Learning
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI
สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ
ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform,
Convolution Neural Network, ฯลฯ
15 – 16 มิถุนายน 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
1 – 2 มิถุนายน 2562
CS110: การพัฒนาทักษะ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล
โดยใช้ ARSA Framework
เวอร์ชั่น AI
ผศ.ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิดเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน
ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
CS110: การพัฒนาทักษะ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล
โดยใช้ ARSA Framework
เวอร์ชั่น AI
ผศ.ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิดเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน
ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
NU110: Intro to Chatbotอาจารย์ ชัชวาล สังคีตตระการ
สําหรับผู้ที่สนใจสร้าง Chatbot ด้วยตัวเอง25 – 26 พฤษภาคม 2562
IoT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
25 – 26 พฤษภาคม 2562
IoT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
21 – 22 พฤษภาคม 2562
ML441: Machine Learningดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน AI
เรียนรู้เรื่อง PCA, LDA, Neural Network
Siamese Network, SVM และอื่นๆอีกมากมาย
18 – 19 พฤษภาคม 2562
Py102: Data Science
Bootcamp
อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
11 – 12 พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
27 – 28 เมษายน 2562
IoT100 : IoT for Kidsอาจารย์ พลากร นิลเขตเหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี
ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright
22 เมษายน 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
20 – 21 เมษายน 2562
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
20 – 21 เมษายน 2562
มีนาคม 2562
IoT100 : IoT for Kidsอาจารย์ พลากร นิลเขตเหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี
ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright
28 มีนาคม 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขต
IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
2 – 3 มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562

IoT110: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ML442: Computer Vision
+ Deep Learning
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI
สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ
ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform,
Convolution Neural Network, ฯลฯ
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
IoT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
19 – 20 มกราคม 2562
พฤศจิกายน 2561
IoT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
AIAT Academy สัญจร 2018ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
AIAT Academy สัญจร 2018 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
17 พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
20, 21, 23 ตุลาคม 2561
สิงหาคม 2561
ML441: Machine Learningดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน AI
เรียนรู้เรื่อง PCA, LDA, Neural Network
Siamese Network, SVM และอื่นๆอีกมากมาย
24 สิงหาคม 2561
RA101: Research Methodology
in AI
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงเหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก
ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI
4 สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
Py101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
21 – 22 กรกฎาคม 2561
PY102: Python for
Data Science
ดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์สําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดย
เน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python
สำหรับการทำ Data Analytics
7 กรกฎาคม 2561