ตารางการอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

คำอธิบายหลักสูตร

วันที่อบรม
มิถุนายน 2562
ML442: Computer Vision
+ Deep Learning
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI
สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ
ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform,
Convolution Neural Network, ฯลฯ
15 – 16 มิถุนายน 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
1 – 2 มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
NU110: Intro to Chatbotอาจารย์ ชัชวาล สังคีตตระการ
สําหรับผู้ที่สนใจสร้าง Chatbot ด้วยตัวเอง25 – 26 พฤษภาคม 2562
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
25 – 26 พฤษภาคม 2562
IOT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
21 – 22 พฤษภาคม 2562
ML441: Machine Learningดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน AI
เรียนรู้เรื่อง PCA, LDA, Neural Network
Siamese Network, SVM และอื่นๆอีกมากมาย
18 – 19 พฤษภาคม 2562
Python102: Data Science
Bootcamp
อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science
และ Machine Learning
11 – 12 พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
27 – 28 เมษายน 2562
IoT100 : IoT for Kidsอาจารย์ พลากร นิลเขตเหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี
ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright
22 เมษายน 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
20 – 21 เมษายน 2562
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
20 – 21 เมษายน 2562
มีนาคม 2562
IoT100 : IoT for Kidsอาจารย์ พลากร นิลเขตเหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี
ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright
28 มีนาคม 2562
IoT310: Advance IoTอาจารย์ พลากร นิลเขต
IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง
MQTT สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกัน
หลายๆตัวได้ในคราวเดียว
2 – 3 มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562
IOT110: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ML442: Computer Vision
+ Deep Learning
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI
สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ
ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform,
Convolution Neural Network, ฯลฯ
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
IOT111: IoT for beginnersอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
PY101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
19 – 20 มกราคม 2562
พฤศจิกายน 2561
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
AIAT Academy สัญจร 2018ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
AIAT Academy สัญจร 2018 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
17 พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
IOT110: IoT for Smart Homeอาจารย์ พลากร นิลเขตIoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ
Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
20, 21, 23 ตุลาคม 2561
สิงหาคม 2561
ML441: Machine Learningดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้าน AI
เรียนรู้เรื่อง PCA, LDA, Neural Network
Siamese Network, SVM และอื่นๆอีกมากมาย
24 สิงหาคม 2561
RA101: Research Methodology
in AI
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงเหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก
ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI
4 สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
Py101: Python๑๐๑อาจารย์ ทศพร ฉายอินทร์
อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
อาจารย์ เบญจพรรณ สมณะ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Python
ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
21 – 22 กรกฎาคม 2561
PY102: Python for
Data Science
ดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์สําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดย
เน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python
สำหรับการทำ Data Analytics
7 กรกฎาคม 2561