ตารางการอบรม

มกราคม 2563


กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19


มีนาคม 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19


เมษายน 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19

ยกเลิก ตามประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘


พฤษภาคม 2563

ยกเลิก ตามประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘


มิถุนายน 2563


กรกฏาคม 2563

  • IoT Basic [4 – 5 กรกฎาคม 2563]

สิงหาคม 2563


กันยายน 2563


ตุลาคม 2563


พฤศจิกายน 2563

Python for Data Science [14 – 15 พฤศจิกายน 2563]
(Online or Onsite)


ธันวาคม 2563

  • IoT Basic [19 – 20 ธันวาคม 2563]