ตารางการอบรม

มกราคม 2563


กุมภาพันธ์ 2563


มีนาคม 2563


เมษายน 2563


พฤษภาคม 2563


มิถุนายน 2563


กรกฏาคม 2563


สิงหาคม 2563


กันยายน 2563


ตุลาคม 2563


พฤศจิกายน 2563


ธันวาคม 2563

  • IoT Basic [19 – 20 ธันวาคม 2563]