หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม

เนื่องจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย ดังนั้นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยจึงมีการให้บริการการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

วิทยากรของสมาคมนั้นเป็นผู้มีความรู้(Knowledge) ความเข้าใจ(Understand) เจตคติ (Attitude) และทักษะ(Skill) ในเนื้อหาการอบรมที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่

การฝึกอบรมของเรามี 4 ระดับ

  1. Basic course : พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
  2. Intermediate course : สำหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น
  3. Advance course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงาน
  4. Specialist course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูง

Basic

รายละเอียด

Link

Introduction to Python คอร์สอบรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้) ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ Python
แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio คอร์สอบรมแนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio เหมาะสำหรับผู้ร่วมต้นในด้าน Big Data, Data Mining และผู้ที่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ RapidMiner Studio  Predictive Modeling
IoT for Smart Home and Smart Farm
คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง Internet of Things (IoTs)

 

Intermediate

รายละเอียด

Link

Algorithm คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Algorithm ในงานวิจัยด้าน AI และ Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้น  Algorithm
Data Structure คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Structureในงานวิจัยด้าน AI และ Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้น  Data Structure
Research Methodology in AI คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI  Research Methodology in AI

Advance

รายละเอียด

Link

Python for Data Science คอร์สอบรมสําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดยเน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python สำหรับการทำ Data Analytics (ต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน) Python

 

Specialist

รายละเอียด

Link

Introduction to Artificial Intelligence, Data Mining, and Machine Learning คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับArtificial Intelligence, Data Mining, และ Machine Learning AI, Data Mining and Machine Learning
Machine Learning คอร์สอบรม Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย)  Machine Learning
Introduction to Deep Learning คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Deep Learning Deep Learning
Introduction to Deep learning for computer vision คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Deep Learning ในการประมวลผลภาพ Deep Learning
Implementation of ANN on Cost-Effective Microcontroller คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ANN ใน Microcontroller อย่างมีประสิทธิภาพ ANN on Cost-Effective Microcontroller
Python for IoT คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Python ในการพัฒนาระบบ IoT Python, Internet of Things

หลักสูตรอบรมที่กำลังจะเปิด คลิกเพื่อดู

หลักสูตรอบรมที่ได้เปิดไปแล้ว คลิกเพื่อดู