หลักสูตรอบรม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย ดังนั้นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยจึงมีการให้บริการการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

วิทยากรของสมาคมนั้นเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ในเนื้อหาการอบรมที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ (รายนามวิทยากร)

ทั้งนี้ทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการอบรม และสมาคมฯสามารถออกใบกำกับภาษี สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการได้

การฝึกอบรมของเรามี 4 ระดับดังนี้ (สามารถคลิกเพื่อนำไปยังหน้านั้นๆได้)

 1. Basic course : พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
 2. Intermediate course : สำหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น
 3. Advance course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงาน
 4. Specialist course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูงBasic

 • Introduction to Python
  • คอร์สอบรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้) ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้
 • แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio
  • คอร์สอบรมแนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio เหมาะสำหรับผู้ร่วมต้นในด้าน Big Data, Data Mining และผู้ที่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ RapidMiner Studio
 • IoT for beginners สำหรับวันหยุด และ IoT for beginners สำหรับวันธรรมดา (for Smart Home and Smart Farm)
  • คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home และ Smart Farm จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
 • Research Methodology in AI
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI
 • การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์
 • IoT for Kids
  • เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)*
 • Basic website using WordPress
  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • CSUnplugged
 • Scratch Programming
 • Basic Data Science
 • Research Methodology
 • Basic Computational MathmaticsIntermediate

 • Algorithm & Data Structure
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Algorithm และ Data Structure ในงานวิจัยด้าน AI และ Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้น
 • Python for Data Science
  • คอร์สอบรมสําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดยเน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python สำหรับการทำ Data Analytics (ต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน)
 • Intro to Chatbot
  • คอร์สอบรมสําหรับผู้ที่สนใจสร้าง Chatbot ด้วยตัวเอง
 • Advanced Chat Bot
 • Conversation Development
 • How to present academic works
 • How to read academic papers
 • How to write academic papers
 • IoT Application Development
 • Natural Language Understanding (I)
 • Natural Language Understanding (II)
 • Advanced Python for AI (I)Advance
Specialist

 • Machine Learning
  • คอร์สอบรม Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) 
 • Introduction to Artificial Intelligence, Data Mining, and Machine Learning
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับArtificial Intelligence, Data Mining, และ Machine Learning
 • Introduction to Deep Learning
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Deep Learning
 • Introduction to Deep learning for computer vision
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Deep Learning ในการประมวลผลภาพ
 • Implementation of ANN on Cost-Effective Microcontroller
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ANN ใน Microcontroller อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Python for IoT
  • คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Python ในการพัฒนาระบบ IoT
 • Pattern Recognition Application