ศูนย์อบรม AIAT Academy จัดตั้งภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรามีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของท่านให้มีความรู้เพื่มเติม ตลอดจนสามารถ reskill จนกระทั่ง upskill ต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กร

วิทยากรของ AIAT Academy ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ, นักวิจัยระดับประเทศ และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา AI ท่านสามารถเยี่ยมชมรายนามวิทยากรได้ที่นี่


AIAT Academy แบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

  • In-house Training Online เหมาะสำหรับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร
  • AIAT MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจปัญญาประดิษฐ์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • Training Courses การอบรมเป็นกลุ่มแบบออนไลน์ โดยเป็นการสอนสด จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้สามารถรวมตัว 5 ขึ้นไป เพื่อขอเปิดหลักสูตรที่ AIAT Academy เปิดอบรมตามความต้องการ