ศูนย์อบรม AIAT Academy

ประกาศ AIAT Academy ขอเลื่อนการอบรมเพราะสถานการณ์ COVID19

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย ดังนั้นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยจึงมีการให้บริการการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

วิทยากรของสมาคมนั้นเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) ในเนื้อหาการอบรมที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ (รายนามวิทยากร)

ทั้งนี้ทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการอบรม และสมาคมฯสามารถออกใบกำกับภาษี สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการได้

การฝึกอบรมของเรามี 4 ระดับดังนี้ (สามารถคลิกเพื่อนำไปยังหน้านั้นๆได้)

 1. Basic course : พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
 2. Intermediate course : สำหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น
 3. Advance course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงาน
 4. Specialist course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูง

For Kids

 • IoT for Kids [สำหรับ 7 -16 ปี] ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ KidBright

Basic

 • หลักสูตร Python Programming การเขียนโปรแกรมเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งยังสร้างขบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน
 • หลักสูตร IoT Basic เน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

Intermediate

 • หลักสูตร Python for Data Science ปูพื้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

Advance

 • หลักสูตร IoT Advance เรียนรู้การใช้งาน Node-Red และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบน MQTT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่นิยมในปัจจุบัน

Specialist

 • หลักสูตร Machine Learning เรียนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วย Machine Learning จาก Algorithm ต่างๆ อาทิเช่น PCA, LDA, Neural Network
 • หลักสูตร Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ