รายนามวิทยากร

 • ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  • นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP
 • ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
  • กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning
 • ดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
 • ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
  • อดีตนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
 • ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร
  • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Vision
 • ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย
  • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pattern Recognition
 • ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ได้รับ RapidMiner Certificate ระดับ Analyst
 • ผศ.ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด
  • ที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชัน
 • ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
  • กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • CEO iApp Technology
 • ดร. พีระจักร์ วิฑูรชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
 • ดร. ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
 • อาจารย์พลากร นิลเขต
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microcontroller
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ
  • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
  • กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ทศพร ฉายอินทร์
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology
 • อาจารย์เบญจพรรณ สมณะ
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์
  • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์สุชาธิษณ์ บุนนาค
  • ทีมงาน AIAT Academy