อบรมในหน่วยงานของท่าน (In-house Training)

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

ศูนย์อบรม AIAT Academy จัดตั้งภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรามีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของท่านให้มีความรู้เพื่มเติม ตลอดจนสามารถ reskill จนกระทั่ง upskill ต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กร

ทั้งนี้วิทยากรของ AIAT Academy ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ, นักวิจัยระดับประเทศ และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา AI ท่านสามารถเยี่ยมชมรายนามวิทยากรได้ที่นี่

หน่วยงานที่เคยเข้าอบรมกับเรา

 • บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หลักสูตรพัฒนาทักษะครแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)
 • บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตร Data Mining
 • โรงเรียนปัญญาประทีป หลักสูตร IoT ด้วย KidBright, หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์, วิทยาการข้อมูลและ การเรียนรู้ของเครื่อง
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (บรรยายให้กับผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และ บริษัทในกลุ่ม) หลักสูตร Information Resource Management
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ในประกันภัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หลักสูตร IoT for Traniner ด้วย KidBright และหลักสูตร IoT for Kids ด้วย KidBright
 • โรงเรียนปากเกร็ด หลักสูตร IoT ด้วย KidBright สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตร IoT ด้วย NodeNCU สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการ Thailand Digital Young Talent โดยความร่วมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หลักสูตร Data mining, Data visualization และ Data Analytics หลักสูตร Python Machine Learning และหลักสูตร Chatbot Programing and Tools
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ ครั้งที่ 2
 • กรมสรรพากร หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • เอสซีจี หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ธนาคารกรุงเทพ หลักสูตรด้านภาษาไพทอน และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สนใจการอบรม In-house Training

สำหรับท่านที่ไม่เห็นฟร์อม คลิกที่นี่

ข้อมูลเพื่มเติม

คุณสุชาธิษณ์ บุนนาค อีเมล: suchathit@aiat.or.th หรือ academy@aiat.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02-062-0978