อบรมในหน่วยงานของท่าน (In-house Training)

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย, อาจารย์, นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

AIAT Academy เป็นหน่วยงานย่อยของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จึงมีความพร้อมที่จะช่วยหน่วยงาน, บริษัท ของท่านในพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพื่มเติม ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพื่มขึ้น

ติดต่อผู้จัดการหลักสูตร

คุณสุชาธิษณ์ บุนนาค (ไบ)

อีเมล: suchathit@aiat.or.th หรือ academy@aiat.or.th

ข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดหลักสูตร โปรดส่งเมลโดยตอบข้อมูลด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

 • ผู้ประสานงาน
  • ชื่อและนามสกุล
  • ตำแหน่ง / แผนก
  • หน่วยงาน – บริษัท
  • เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • เนื้อหาวิชา
  • สิ่งที่หน่วยงานอยากจัดฝึกอบรม
  • จำนวนผู้เข้าอบรม
  • ระยะเวลาจัดอบรม
  • ช่วงเวลาจัดอบรม (กรุณาจัดล่วงหน้า 45 วัน)
 • ข้อมูลทางการเงิน
  • ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
  • เลขประจําตัวผู้เสียภาษี