อบรมในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) Online ในยุค WFH

ศูนย์อบรม AIAT Academy จัดตั้งภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรามีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของท่านให้มีความรู้เพื่มเติม ตลอดจนสามารถ reskill จนกระทั่ง upskill ต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กร

วิทยากรของ AIAT Academy ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ, นักวิจัยระดับประเทศ และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา AI ท่านสามารถเยี่ยมชมรายนามวิทยากรได้ที่นี่

ในยุค Work From Home (WFH) องค์กรสามารถใช้จังหวะนี้ พัฒนาบุคลากรให้ความมีสามารถมากขึ้นในด้านปัญญาประดิษฐ์, ด้าน Internet of Things (IoT) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และด้านโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น

In-house Training เหมาะสมกับ

 • หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับ Thailand 4.0
 • หน่วยงานองค์กรภาคเอกชน การปรับตัวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ บุคลากรมีส่วนสำคัญในการปรับตัว เพื่อให้พร้อมกับยุค Post-COVID องค์กรจึงมีความจำเป็นส่งเสริมการเรียนรู้สาระวิชาใหม่ ๆ ให้กับพวกเขา

หลักสูตรที่เปิดอบรม

 • หลักสูตร Python Programming การเขียนโปรแกรมเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งยังสร้างขบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน
 • หลักสูตร Python for Data Science ปูพื้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
 • หลักสูตร IoT Basic เน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
 • หลักสูตร IoT Advance เรียนรู้การใช้งาน Node-Red และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบน MQTT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่นิยมในปัจจุบัน
 • หลักสูตร Machine Learning เรียนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วย Machine Learning จาก Algorithm ต่างๆ อาทิเช่น PCA, LDA, Neural Network
 • หลักสูตร Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ

ทั้งนี้องค์กรสามารถเสนอความต้องการเพิ่มเติมได้

การอบรมแบบออนไลน์

AIAT Academy จัดการอบรมแบบออนไลน์ โดยมีข้อดีดังนี้

 • เราใช้โปรแกรม Zoom จึงสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนมาก
 • สามารถเปิดให้ผู้เข้าอบรม สอบถาม ได้ทั้งการพิมพ์ข้อความ การเปิดกล้องและไมค์
 • สามารถบันทึกตลอดการอบรม และผู้เข้าอบรมรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง ได้นาน 30 วันหลังจากการอบรม
 • ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • มีเจ้าหน้าค่อยอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม
ตัวอย่างการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หน่วยงานที่เคยเข้าอบรมกับเรา

 • บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หลักสูตรพัฒนาทักษะครแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)
 • บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตร Data Mining
 • โรงเรียนปัญญาประทีป หลักสูตร IoT ด้วย KidBright, หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์, วิทยาการข้อมูลและ การเรียนรู้ของเครื่อง
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (บรรยายให้กับผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และ บริษัทในกลุ่ม) หลักสูตร Information Resource Management
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ในประกันภัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หลักสูตร IoT for Traniner ด้วย KidBright และหลักสูตร IoT for Kids ด้วย KidBright
 • โรงเรียนปากเกร็ด หลักสูตร IoT ด้วย KidBright สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตร IoT ด้วย NodeNCU สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการ Thailand Digital Young Talent โดยความร่วมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หลักสูตร Data mining, Data visualization และ Data Analytics หลักสูตร Python Machine Learning และหลักสูตร Chatbot Programing and Tools
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ ครั้งที่ 2
 • กรมสรรพากร หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • เอสซีจี หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ธนาคารกรุงเทพ หลักสูตรด้านภาษาไพทอน และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หลักสูตร IoT

สนใจการอบรม In-house Training

สำหรับท่านที่ไม่เห็นฟร์อม คลิกที่นี่

ข้อมูลเพื่มเติม

อีเมล: academy@aiat.or.th