NU110 – Intro to Chatbot (Business editions)

เหมาะสมกับ: ภาคธรุกิจ หรือท่านที่สนใจ เพื่อการออกแบบและพัฒนา Chatbot ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Chatbot ไทยและเทศ แนวโน้มในอนาคต ทั้งยังเริ่มกำหนดบริยททางธุรกิจให้กับตัว Chatbot เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า เริ่มออกแบบประสบการณ์ของผู้ให้ให้ตรงกับการทำงานของ Chatbot รู้จักใช้เครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแซตบอตภาษาไทยให้เข้าใจคนไทย หลักนี้สูตรจึงเป็นการเรียนรู้ทั้งบู้และบุ๋นในหลักสูตรเดี่ยวกัน โดย: อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ…

Read More