Python102 Data Science Bootcamp รุ่น 6

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 4

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python102 Data Science Bootcamp รุ่น 3

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

NU110 – Intro to Chatbot (Business editions)

เหมาะสมกับ: ภาคธรุกิจ หรือท่านที่สนใจ เพื่อการออกแบบและพัฒนา Chatbot ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Chatbot ไทยและเทศ แนวโน้มในอนาคต ทั้งยังเริ่มกำหนดบริยททางธุรกิจให้กับตัว Chatbot เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า เริ่มออกแบบประสบการณ์ของผู้ให้ให้ตรงกับการทำงานของ Chatbot รู้จักใช้เครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแซตบอตภาษาไทยให้เข้าใจคนไทย หลักนี้สูตรจึงเป็นการเรียนรู้ทั้งบู้และบุ๋นในหลักสูตรเดี่ยวกัน โดย: อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 1

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python for Data Science

การฝึกอบรม Python for Data Science สำหรับผู้เริ่มต้น โดยดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ Business Intelligence Data Science ธนาคารไทยพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติ 1 วันเต็ม สําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data…

Read More