AIAT Academy สัญจร 2019 @ RMUTL

สำหรับผู้ที่สนใจในด้าน Data Science และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เน้นการนำไปปรับใช้ในองค์การและงานวิจัย โดยเป็นการสอนเชิงปฎิบัติ การใช้เครื่องมือและการเขียน Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning หลังจากอบรมสามารถต่อยอดไปสู่ หลักสูตร Deep Learning, Machine…

Read More

Python102 Data Science Bootcamp รุ่น 6

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 8

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นสิต นักศึกษา คุณครู…

Read More

ML441 – Machine Learning รุ่น 4

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่สนใจในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเป็น หรือเข้าอบรมหลักสูตร Python๑๐๑ และ/หรือ Python102 ผลลัพธ์: สามารถนำความรู้มาแก้ไขปัญหา สร้างและจำแนก AI Algorithm…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 4

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More