Python๑๐๑ รุ่น 8

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นสิต นักศึกษา คุณครู…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 7

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 27 –…

Read More

IoT111 – หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 4

วันจันทร์ที่ 5 และอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 6

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 11 –…

Read More

IoT111 – หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 3

อบรม 2 วันคือพุธที่ 10 และพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า…

Read More

RM101 Research Methodology รุ่น 2

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำวิจัย การอบรมครั้งนี้จะเน้น การอ่านเปเปอร์วิชาการยังไงให้จับทางผู้เขียน, เขียนเปเปอร์ยังไงให้ที่ปรึษาพึงพอใจ และพรีเซนต์ยังไงให้ได้ “best presentation” How to read academic papers? How to…

Read More

CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI

หลักสูตร: CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์ หลังอบรมหลักสูตรคุณจะได้ สร้างแอปของตัวเองเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้จากทั่วโลกโดยผ่าน Google Play ได้ทันที ได้เข้าใจลอจิกและการทำงานของคอมพิวเตอร์…

Read More