Python Programming – ไพทอนโปรแกรมมิ่ง

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS100 ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน Computer Programming using Python คำอธิบายหลักสูตร การเขียนโปรแกรมเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งยังสร้างขบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง ในการพัฒนา AI เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย…

Read More

IoT Basic – ไอโอที พื้นฐาน

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS130 ชื่อหลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT ขั้นพื้นฐาน IoT Technology Equipment and Design Development Basic คำอธิบายหลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พร้อมภาคปฏิบัติ เน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT…

Read More