Computer Vision – คอมพิวเตอร์วิทัศน์

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS402 ชื่อหลักสูตร คอมพิวเตอร์วิทัศน์ Computer Vision คำอธิบายหลักสูตร Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ…

Read More

Machine Learning – การเรียนรู้ของเครื่อง

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS401 ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning คำอธิบายหลักสูตร เรียนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วย Machine Learning จาก Algorithm ต่างๆ อาทิเช่น PCA, LDA, Neural Network ฯลฯ…

Read More