Python for Data Science – ไพทอนสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS200 ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ข้อมูลพื้นฐานด้วยไพทอน Data Science Basic using Python คำอธิบายหลักสูตร ปูพื้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, ผู้สนใจทั่วไป เมื่ออบรมเสร็จสิ้น…

Read More