โปรโมชั่นพิเศษ IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก “มา 4 จ่าย 3”

กรุณาอ่านรายละเอียดหลักสูตร IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก โดยทำการคลิกที่นี่ เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก แล้วนั้น กำหนดการอบรมหลักสูตร IoT for Kids ปี 2563…

Read More

IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS050 ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมไอโอทีสำหรับเด็กด้วย KidBright IoT Programming for Kids using KidBright คำอธิบายหลักสูตร ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ KidBright กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์…

Read More