Python Programming – ไพทอนโปรแกรมมิ่ง

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS100 ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน Computer Programming using Python คำอธิบายหลักสูตร การเขียนโปรแกรมเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งยังสร้างขบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง ในการพัฒนา AI เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย…

Read More