Machine Learning – การเรียนรู้ของเครื่อง

ข้อมูลหลักสูตรวิชา รหัสหลักสูตร CS401 ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning คำอธิบายหลักสูตร เรียนการสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วย Machine Learning จาก Algorithm ต่างๆ อาทิเช่น PCA, LDA, Neural Network ฯลฯ…

Read More