ML442 – Computer Vision + Deep Learning รุ่นที่ 2

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural…

Read More

ML442 – Computer Vision + Deep Learning

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural…

Read More

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่:…

Read More